I Painettuja alkuperäislähteitä, kokoomateoksia yms

A

Acta Historica (kuninkaallisten lähteiden kirjeiden kopiokokoelma)

Agricolan teokset I- IV  (toim. Lahja-Irene Hellemaa...et al.)

   Porvoo – Helsinki – Juva: WSOY: 1987

   - myös 1930-luvulla kootut teokset ??

Alamainen kertomus Suomen kansakoulutoimen kehittymisestä lukuvuosinan
1865-1886; 1886-1905 ja 1905 - 1910.

Koulutoimen ylihallituksen julkaisuja. Helsinki 1887, 1908 ja 1912.

B

Bigrag till Finlands historia (BHF) 1 - ?? (BFH)

toim. Reinhold Hausen, Finlands statsarkiv, Helisngfors 1904 -1917

* kattavasti Suomen koskeva keskiajan ja 1500-luvun kirjeaineisto

   (painotetusti Lounas-Suomen)

   - ainakin osa internetissä http//vesta.narc.fi/dl/

Bidrag till Åbo stads historia 1 - ??

- toim. Reinhold  Hausen. Finlands statsarkiv, Helisngfors 1884

Brev av Gustav Vasa. Ett urval av Nils Eden.

P.A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm 1917. (on osa)

- Kustaa Vaasan kirjeen vaihtoa (valikoiduisti, edustava otos keskeisistä teemoista)

Brev från Henrik Gabriel Porthan tillsamtida.  Del 2. Supplementband.

toim. Lagus, E. 1912.

Skrifter utgivna av Svenska Litteratussällskapet i Finland CII. Helsinki.

F

Finlands medeltidsurkuner 1 - ?? (FMU)

- toim. Reinhold Hausen Finlands statsarkiv, Helsingfors 1915-1955

- kirjeitä yms. satunaisaineistoa yms. kokoomateos

   - keskeinen Suomen keskiajan lähde

   - ainakin osa internetissä http//vesta.narc.fi/dl/

H

Handlingar rörande Finska skolväsendets historia I–III. Jyväskylä, Helsinki.

Leinberg, K. G. (toim.) 1884, 1887, 1889.

Handlingar rörande Sveriges historia. I - ??

- kakkossassa esim. 1500-luvun kirkkojörjestykset

Handlingar till upplysning af Finlands häfder 1 – x??

- toim. Adolf Ivar Arwidsson. Kongl. Boktrycvkare P. A. Norstedt & Söner. Stockholm

   1853 – 1858

Handlingar upplysande af Finlands historia under Karl IX:s tid (1600-1602)

toim. Johan E. Waaranen. Hwelingifors 1863

Handlingar till Upplysning i Finlands Kyrko-historia.

Med det högwördiga Domkapitlets I Åbo tillstädjelse. Turku 1836??, 1838, 1839

- toim Wilhelm Gabriel Lagus

* toisessa osassa esim. Gezeliuksen koulujärjestys (s. 61-80).

K

KirkkoOrdinin 1575 ??

Kirkkolaki 1686/1986. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 444.

Kulturhistoriskt Lexikon för nordisk medeltid

- laaja keskiaikaa (sis. 1500-luvun) käsittelevä tietokirjamainen teossarja

L

LAURENTIUS PETRI  1571. Then swenska kyrkeordningen. Stockholm : Amund Laurentzson, 1571

Evankelisesta opista poikkeavia, katolisia, kalvinisteja ja muita vääräuskoisia vastaan suunnattu kirkkojärjestys, jonka kaikkien Ruotsin asukkaiden toivotaan lukevan ja sen jälkeen myös toimivan sen mukaan.

P

Henrici Gabriels Porthan Opera Omnia I–XII.
Turku: Porthan-seura.

* sisältää mm. Porthanin kasvatus- moraali-
    ja psykolgian alaan liittyviä luentoja)
   * ks. http://org.utu.fi/yhd/porthan-seura/Opera%20omnia.htm

Per Brahes Brevväxling rörande Åbo akademi 1.
Per Brahes brev utgivna av Calr Magnus Schbergson. Helsingfors 1922.

S

Samling af Domkapitlets i Åbo Circular-Bref ifrån år 1564 – 1700. Supplement till Utdrag ur Domkapitlets Circular-Bref af Profess. Första Delen. Turku.

Hällström, Gustaf Gabriel. (toim.) 1936

J. V. Snellmanin kootut teokset (ruotsiksi),

 netissä suomeksi, http://www.snellman200.fi/kootut_teokset/fi.jsp

Stadshistoriska institutet. Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. I- V.  P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 1927-1964.

Suomen asetuskokoelma
(vuodesta 1982 Suomen säädöskokelma)

      * kouluja  koskevia päätöksiä (lakeja, asetuksia)

      * ks. myös http://oppimateriaalit.internetix.fi/fi/
                       avoimet/0viestinta/ informaatiotutkimus/
                        tiedonlahteet/virallisjulkaisut.htm

Suomen historian dokumentteja I-II.

Juva, M., Niitemaa, V. & Tommila, P. 1968. Helsinki: Otava.

SVERIGES ALLMÄNNA LÄROVERKSSTADGAR 1561–1905 I - III

B. Rud. Hall julk. Föreningen för svensk Undervisningshistoria 1921

1561, 1611 ja 1649 skolordningar (ruotsiksi).

T

TROELS-LUND FREDERIK. Dagligt liv I Norden på 1500-talet.

Utgifven av Knud Fabricius. Osat 1-10. (ei oikeasti lähde mutta laaja...)

Yksi 1500-lukua valottava tärkeä teossarja:

Osa 1. Land och folk. Stockholm 1945, Osa 2. Bondgårdar och borgarhus. Stockholm 1945,

Osa 3. Herrgårdar och slott. Stockholm 1939, Osa 4. Dräkt och smycken. Stockholm 1940,

Osa 5. Mat och dryck. Stockholm 1934, Osa 6. Vardag och fest. Stockholm 1934,

Osa 7. Årets fester. Tukholma 1932, Osa 8. Födelse och dop. Stockholm 1931

Osa 10. Bröllöpsförberedelser. Stockholm 1938

U

Utdrag ur Dom-kapitlets i Åbo Circular-Bref; innehållande hwad under loppet af sednast förflutna 140 år blifwit till Församlingarnes och Presterskapets i Åbo Stift ständiga iagttagande förordnat. Utgifwet af, Professor och Kyrkoherde Åbo.

HÄLLSTRÖM GUSTAF GABRIEL 1824 (toim)

Kirkkolain sekä muiden määräysten perusteella tuomiokapitulille uskottu seurakuntien hallinnointi on luonut tarpeen ja tavan, joka jatkuu vieläkin, lähettää hiippakunnan välityksellä kiertokirjeitä, joiden mukana seurakunnat ja niiden opettajat saavat tietoa erilaisista määräyksistä, joita esivallan toimesta on laadittu. Näin on tapahtunut myös Turun hiippakunnan kohdalla, ja lähetettyjä kiertokirjeitä on jonkin verran luettavissa myös ajalta ennen tärkeää vuotta 1682, josta lähtien niiden arkistoimisesta säädettiin erillinen määräys. Tässä käsitellyt kiertokirjeet sijoittuvat vuosille 1682-1823, ja sitä edeltävältä ajalta on mukana 16 kiertokirjettä.

Utdrag Utur alle ifrån 1729 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt inwärtes hushållning och författningar i gemen, jämväl och Stockholms Stad i synnerhet, angå; Med nödige Citationer af alle Paralel-Ställen, som utwisa hwad ändringar tid efter annan i ett eller annat må kunnat wara gjorde. Hwarförutan De uti desse Handlingar åberobade äldre Acters Innehåll korteligen anföres, så ofta nödigt warit. Följandes efterst wid hwar Del ett fullkomligit Orda-Register Öfwer des Innehåll. Andra delen til år 1740. Med Hans Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegio. Stockholm. Tryckt hos Lorentz Ludwig Grefing, år 1746. (on)

- 1729 lähtien julkaistuja asiakirjoja, plakaateja, päätöksä ja julkaisuja, jotka sisältävät valtion, taloudenhoitoon ja lainsäädäntöön, päätöksiä koskien Tukholman kaupunkia

TILASTOLLISET LÄHDEAINEISTOT:

* työn alla

MUITA KESKEISIÄ  LUETTELOITA JA KOKOOMATEOKSIA:

HIRVONEN, Maija. 2000. Salanimet ja nimimerkit. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto.

Nenonen, Kaisu-Maija & Teerijoki, Ilkka. 1998. historian suursanakirja. Porvoo - Helsinki - Juva: WSOY.

Kurikka, Jussi & Takkala, Marketta. 1983. Suomen aikakauslehdistön bibliografia 1782 - 1955. Helsingin yliopiston kirjasto julkaisu.

Takkala, Marketta, Ortamo, Anna-Maija & Tommilla, Päiviö. 1986. Suomen aikakauslehdistön bibiliografia 1956 - 1977.

 Vasenius, Valfrid  1878. Suomalainen kirjallisuus 1544 – 1877. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (+ uudempaa aikaa koskevia vastaavia kokoamateoksia.

Jäntere, Kaarlo 1926. Porin triviaalikoulun oppilasluettelot 1722, 1733, 1737 ja oppilasmatrikkeli 1738-1842. Turku (kirja)

 

LÄHTEISIIN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA JA OPPAITA:

Koskinen, Heli & Virta, Päivi 1996.  Oikeudellisen tiedon lähteitä: käytännön käsikirja. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.

Orrman, Eljas & Pispala, Elisa (1994) Suomen historian asiakirjalähteet. Helsinki: Kansallisarkisto ja WSOY.