III Alan tutkimuskirjallisuutta, kotimainen (uusimmat 2015‒

 

Aikio, Lilja 2016. Opettajattareksi sopimaton? Diskurssianalyysi seminaarien naisoppilaiden poikkeavuuden tulkinnasta ja kontrollista Suomessa 1860–1960 –luvuilla. Turun yliopiston julkaisuja sarja C 417. (verkossa)

Harrikari, Timo 2019. Lastensuojelun historia — Tutkielma oikeussääntelystä, kulttuurisista kerrostumista ja hallinnan murroksista. Tampere: Vastapaino

Hytönen, Kirsi-Maria, Malinen, Antti, Salenius Paula, Haikari Janne, Markkola Pirjo, Kuronen Marjo ja Koivisto Johanna 2016. Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:22. Helsinki. (verkossa)

Ilmolahti, Oona 2017. Eheys ja ennakkoluulo. Työväenyhteisön ja kansakouluopettajiston jännitteinen suhde Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran erillisiä julkaisuja. Helsinki (verkossa)

Jalovaara, Ville 2019. On suurempi Koti. Martat 120 Vuotta. Helsinki: Otava.

Jouhki, Essi 2020. Teinikuntatoiminnan sukupolvet. Muistitietohistoria oppikoulujen koululaisliikkeestä 1950–1970-luvuilla. Oulun yliopisto, Acta Univ. Oul. B 178.  (verkossa)

Kaarttinen, Jyrki 2017. Kansallissosialistinen kasvatus - politiikkaa vai pedagogiikkaa? Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis (verkossa)

Keravuori, Kirsi 2015. ”Rakkaat poikaiset!” Simon ja Wilhelmina Janssonin perhekirjeet egodokumentteina (1858–1887). Turun yliopiston julkaisuja - Annales universitatis turkuensis Sarja C osa 411. (verkossa)

Kinnari, Heikki 2020. Elinikäinen oppiminen ihmistä määrittämässä. Genealoginen analyysi EU:n, OECD:n ja UNESCOn politiikasta. Suoman Kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 81. Helsinki.

Kortessalo-Ainasoja, Johanna 2019. Sallimuksen maa ja sen lapset. Amerikan suomalaisten akkulturaatio Yhdysvalloissa 1908-1923. Turun yliopiston julkaisja sarja C 476. (verkkossa)

Koulu ja menneisyys LIII: Koulumuistot - kokemuksia koulusta, titkimusta muistelusta. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuoden 2018 vuosikirja. Helsinki (verkossa

Koulu ja menneisyys LVI: Tähtinen, Juhani, Jyrki Hilpelä & Risto Ikonen (toim.) 2018. Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja 2018. Helsinki. (verkossa)

Laitala, Marjo & Puuronen, Vesa 2016. Yhteiskunnan Tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Tampere: Vastapaino.

Leviskä, Anniina 2018. Kasvatusfilosofia. Kasvatusfilosofia.fi/Logos/ensyklopedia. (verkossa)

Leskinen, Jari 2016. Kohti sosialismia! Pirkkalan peruskoulun marxilainen kokeilu 1973—75. Helsinki: Siltala.

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo 2017. Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin. Helsinki Gaudeamus.

Meretniemi, Maija 2015. Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina. Aate- ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta. Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 369. (verkossa)

Pätäri, Jenni, Teräsahde, Sini, Harju, Aaro, Manninen, Jyri & Heikkinen, Anja (toim.) 2019. VAPAA SIVISTYSTYÖ: Eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön  rooli, asema ja merkitys  suomalaisessa yhteiskunnassa  ja koulutusjärjestelmässä. Vapaa Sivistystyö ry (verkossa)

Riutamaa, Eeva 2016. Maan korvesta kulkevi. Evakkolasten kasvukokemusten tunnemuistot ja hyvinvointi. Turun yliopiston julkaisuja Sarja C osa 424.(verkkossa)

Selin, Sinikka 2017. Mikä sinusta tulee isona? Koulutus- ja ammattisuunnitelmat 1950–60-luvun Helsingissä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusseura. (verkossa)

Tandefelt, Marika (red.) 2017 Språk i skola och samhälle. Svenskan i Finland - i dag och i går II:2. Svenska litteratursällskapet i Finland. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 810. Borgå 2017.