Vuosikirjan kirjoitusohjeet

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura julkaisee vuosikirjaa Koulu ja menneisyys. Vuonna 2016 ilmestyi 54. vuosikirja. Kaikki kasvatuksen ja koulutuksen historiasta kertovat kirjoitukset ovat tervetulleita. Tarkennetusta vuosittaisesta kirjoituskutsusta, joka julkaistaan seuran sivuilla aina alkuvuodesta, selviää kirjoitusten lähettämisen aikataulut. Samoin kutsusta selviää, mikäli joku vuosi päädytään jotakin teemaa käsittelevään erikoisnumeroon.

Vertaisarvioitu kirjoitus

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirjalle on myönnetty vertaisarviointitunnus 29.9.2016. Vuosikirjasta 2016 alkaen vuosikirjan vertaisarvioidut artikkelit merkitään lehteen tunnuksella:

Vertaisarviointitunnus on Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimä tavaramerkki, jolla merkitään tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet artikkelit ja kirjat. Tunnus kertoo, että kyseisen julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

Vuosikirjassa on mahdollisuus saada artikkeli toimitetuksi vertaisarviointimenettelyn mukaisesti. Artikkelin käsikirjoituksen tarkistaa ensiksi vuosikirjan toimituskunta, joka tarvittaessa pyytää muokkaamaan käsikirjoitusta tai lähettää sen suoraan kahdelle riippumattomalle vertaisarvioitsijalle. He ovat ulkopuolisia väitelleitä tutkijoita tai omaavat aiheeseen liittyvää erityistietämystä. Vertaisarvioijat saavat käsikirjoitukset nimettöminä. Vertaisarviointiprosessissa huomiota kiinnitetään käsikirjoituksen kokonaisuuteen. Kirjoitusten edellytetään täyttävän tieteellisen kirjoituksen kriteerit. Tutustuttuaan käsikirjoitukseen vertaisarvioitsijat laativat asiantuntijalausunnon, joka toimitetaan toimituskunnan välityksellä kirjoittajalle/kirjoittajaryhmälle mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten. Arviointiprosessiin liittyvät keskeiset dokumentit ja viestintä tallennetaan Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran sähköiseen arkistoon myöhempää tarkastelua varten.

Muut kirjoitukset

Lisäksi tervetulleita ovat kirjoitukset, jotka voivat olla katsauksia, puheenvuoroja tai muisteluja. Edellisten tavoin ne sisältävät yleensä lähdeviittauksia ja lähdeluettelon. Vertaisarvioimattomat artikkelit arvioi yksinomaan vuosikirjan toimituskunta, joka voi tehdä käsikirjoituksiin korjauspyyntöjä.

Muuta

Kirja pyritään julkaisemaan verkkoversion lisäksi paperijulkaisuna. Painetun version toteutuessa kirjan koko tulee olemaan A5. Vuosikirjan toimituskunta edellyttää, että kirjoittaja vastaa itse artikkelinsa sisällöstä. Kirjoituksista ei makseta palkkiota. Mikäli kirja ilmestyy painettuna, tekijä saa veloituksetta tekijänkappaleen.

Vuosikirjan kirjoitusten toivotaan olevan selkeää ja hyvää suomen kieltä. Ohjeita kirjoittamiseen löytyy esimerkiksi Kotimaisten kielten keskuksen sivuilta:

http://www.kotus.fi/ohjeet/kielitoimiston_ohjepankki

Aikaisemmasta käytännöstä poiketen toimituskunta sallii jatkossa vain yhden lähteiden merkintätavan. Kirjoitusohjeet ovat yhteiset seuran toisen julkaisun, Kasvatus & Ajan kanssa, ja ne löytyvät seuraavilta sivuilta:

http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=4).

Kyseisten sivujen ohjeet soveltuvat siis sellaisenaan vuosikirjaan lukuun ottamatta alaotsikoiden ”Tekstien lähettäminen” ja ”Arvosteluja koskevat ohjeet” ohjeistusta.